Regulamin

LA POUDRE™ WYPOŻYCZ KREACJĘ

Regulamin przymierzenia, rezerwacji i wypożyczenia kreacji w serwisie www.lapoudre.pl

§ 1 DEFINICJE

Klient -    osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

La Poudre™ - Właściciel Serwisu www.lapoudre.pl - odpowiednio użyczający i wynajmujący, Maja Goźlińska-Tenderenda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) pod numerem 6225, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Royal Corporation Maja Goźlińska-Tenderenda z siedzibą w Michałowicach Wieś, adres: ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowana jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL5342425627 i REGON: 142078271;

Serwis - sklep internetowy LA POUDRE™ | ONLINE www.lapoudre.pl kontakt@lapoudre.pl  tel. 800 800 333, mBank 71 1140 2004 0000 3802 7535 6182;

Atelier     - sklep stacjonarny LA POUDRE™ | ATELIER WARSZAWA Hotel Venecia Palace ul. Kasztanowa 44 05-816 Michałowice Wieś-Warszawa   www.google.com/maps, Poniedziałek-Piątek 10:00-18:00 Sobota 10:00-16:00, tel. 535 769 253;

Kreacja  - produkt z zakresu: odzież damska okolicznościowa wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) dostępny w Serwisie www.lapoudre.pl w dziale Wypożycz Kreację http://sklep690033.shoparena.pl/pl/c/WYPOZYCZ-KREACJE/1; wyprodukowana lub dystrybuowana przez La Poudre™ będąca przedmiotem umowy użyczenia, rezerwacji i najmu;

Przymierzenie - bezpłatna usługa użyczenia Kreacji w wyłącznym celu oceny Kreacji przez Klienta, bez możliwości jej używania;

Kaucja - równowartość czynszu najmu Kreacji na okres 5 dni, której zapłata wymagana jest do realizacji usługi Przymierzenia;

Termin Przymierzenia/Rezerwacji/Wypożyczenia -          oznaczenie daty bądź ciągu dat w kalendarzu w Serwisie, na którą/e Klient zamawia wykonanie usługi;

Dostawca - współpracujący z La Poudre™ operator przesyłek kurierskich;

Koszt Dostawy      - koszt dostarczenia przesyłki z Kreacją na wskazany przez Klienta adres dostawy oraz koszt zwrotu Kreacji na adres właściciela Serwisu;

Rezerwacja – odpłatna usługa rezerwacji Wypożyczenia Kreacji w oznaczonym terminie w przyszłości, nie podlegająca zmianom/anulowaniu;

Wypożyczenie Kreacji - odpłatna usługa najmu Kreacji wg terminu i czynszu najmu na okres 5 dni;

Usługa - Przymierzenia/Rezerwacji/Wypożyczenie

Regulamin - niniejszy regulamin będący odpowiednikiem e-umowy zawartej pomiędzy La Poudre™ a Klientem.

§ 2  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin zawiera prawa i obowiązki Klienta i Właściciela Serwisu oraz zakres ich odpowiedzialności prawnej, a także określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zamówienia i korzystania z usługi Przymierzenia Kreacji, Rezerwacji Kreacji i Wypożyczenia Kreacji.

2. Korzystając z serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 3 WARUNKI OGÓLNE

1. CENA

1.1. Wszystkie ceny w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Na życzenie Klienta wystawiana jest Faktura VAT.

1.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian cen Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie.

2. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:

- gotówka lub karta płatnicza podczas dostawy przesyłką

- płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU

- przelew bankowy.

3. SPOSOBY DOSTAWY

3.1. Dostępne w Serwisie sposoby odbioru i zwrotu Kreacji:

- odbiór/zwrot osobisty w Atelier Warszawa; bezpłatnie

- przesyłka za pośrednictwem Dostawcy; płatna każdorazowo wg. formularza zamówienia

3.2. Odbiór i zwrot Kreacji następuje zgodnie z wyborem Klienta na formularzu zamówienia Przymierzenia/Rezerwacji/Wypożyczenia.

3.3. Przesyłki realizowane są na terenie Polski, obsługiwane na zlecenie La Poudre™ za pośrednictwem Dostawcy.

3.4. Czas dostawy przesyłki wynosi około 1-3 dni. Czas dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Dostawcy, za które La Poudre™ nie ponosi odpowiedzialności.

3.5. Numery i komunikaty monitorowania przesyłek nadane przez Dostawcę stanowią dowód odbioru i zwrotu Kreacji, w tym odpowiednio ich adresy i terminy.

3.6. Odpowiedzialność za utrudnienia w realizacji dostawy przesyłki tj. nieobecność, niepoprawny adres, odbiór przez osobę trzecią ponosi Klient.

3.7. Wszystkie Kreacje przechodzą szczegółową kontrolę jakości i przesyłane są przez La Poudre™ z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona zewnętrznie przesyłka, która potencjalnie wskazuje na ingerencję osób trzecich lub uszkodzenie zawartości, Klient zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Dostawcy.

§ 4 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1. Wyłącznym właścicielem Kreacji oferowanych w Serwisie jest La Poudre™. Uiszczenie ceny wynikającej z oferowanych usług Przymierzenia, Rezerwacji czy Wypożyczenia nie przenosi prawa własności Kreacji na Klienta.

4.2. Klient nie może oddać Kreacji do używania osobie trzeciej, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek ingerencji lub zmian w Kreacji, w szczególności w zakresie dostosowań, czyszczenia, napraw itp. La Poudre™ jest jedynym uprawnionym do dokonywania takich czynności.

4.3. Od chwili odbioru Kreacji do chwili zwrotu Kreacji, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia Kreacji przed wszelkimi ryzykami, w szczególności zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą. Tym samym staje się za nią odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Kreację w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili jej odbioru.

4.4. W przypadku zastrzeżeń, co do stanu zwróconej Kreacji, La Poudre™ ma prawo do oszacowania szkody i obciążenia należnością Klienta - odpowiednio kosztami naprawy lub w przypadku utraty albo jeśli naprawa jest niemożliwa – równowartością ceny katalogowej Kreacji określonej w Serwisie www.lapoudre.pl/modelkreacji.

4.5. W przypadku usługi Wypożyczenia odpowiedzialność Klienta nie obejmuje skutków normalnego i zgodnego z umową użycia Kreacji przez Klienta, które objęte są podstawowym ubezpieczeniem.  Skutki normalnego użycia Kreacji definiuje się jako ślady używania, które nie wyłączają Kreacji z dalszej oferty usług La Poudre™ (drobne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy, itp.).

4.6. La Poudre™ dokonuje oceny stanu Kreacji w terminie 2 dni od daty jej zwrotu. W przypadku stwierdzenia szkody, La Poudre™ powiadomi Klienta o wysokości należności z tytułu odszkodowania, wraz z ze stosownym uzasadnieniem (e-mail z opisem i zdjęciami). Klient zobowiązany jest do całkowitej zapłaty w/w należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Za dzień otrzymania zawiadomienia przyjmuje się dzień wysłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje podjęcie odpowiednich kroków celem wyegzekwowania należności na drodze windykacyjnej, a następnie drodze sądowej.

4.7. Kreacja udostępniana jest Klientowi w oryginalnym opakowaniu (wieszak oraz pokrowiec). Klient zobowiązuje się do zwrotu Kreacji wraz z oryginalnym opakowaniem i ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia zgodnie z następującym cennikiem opłat: wieszak 5,00 zł/szt., pokrowiec 20,00 zł/szt. Postanowienia pkt. 4.6 powyżej stosuje się odpowiednio.

4.8. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu tj. opóźnienia w zwrocie Kreacji w wyniku  przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się zapłacić Właścicielowi Serwisu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. Postanowienia pkt. 4.6 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

§ 5 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

PRZYMIERZENIE

La Poudre™ jako użyczający bezpłatnie użycza Klientowi Kreację.

1.1. ZAMÓWIENIE

Zamówienie usługi Przymierzenia Kreacji możliwe jest za pośrednictwem Serwisu www.lapoudre.pl, formularza zamówienia „Przymierz” dostępnego przy każdej Kreacji w dziale „Wypożycz kreację”. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy użyczenia Kreacji z obowiązkiem zapłaty Kaucji oraz ewentualnych Kosztów Dostawy.

1.2. Klient korzystający z usługi Przymierzenia na podstawie oceny Kreacji może:

- zwrócić Kreację bez dalszych zobowiązań (niedopasowany rozmiar, inne oczekiwania);

- zwrócić Kreację z jednoczesnym dokonaniem Rezerwacji wg wybranego terminu Wypożyczenia (zawrzeć umowę Rezerwacji);

- zatrzymać Kreację z jednoczesnym jej Wypożyczeniem (zawrzeć umowę najmu Kreacji) warunkiem jest dokonanie w dniu dostawy Kreacji zamówienia usługi Wypożyczenia Kreacji zgodnie z warunkami, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

1.3. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do uzależnienia akceptacji zamówienia od dokonanej zmiany zamówienia Przymierzenia za zgodą Klienta oraz do odmowy realizacji usługi w trybie natychmiastowym w przypadku: niepoprawnych, niekompletnych danych w formularzu, wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu w szczególności dotyczących cen, dostępności, opisu Produktu, nieotrzymaniu terminowej płatności (przelew bankowy).

1.4. Klientowi przysługuje prawo do bezkosztowego anulowania usługi Przymierzenia w terminie do 2 dni przed datą nadania przesyłki z Kreacją lub odbioru Kreacji. Dla skutecznego anulowania usługi wymagane jest wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail do Serwisu.

1.5. W przypadku anulowania usługi Przymierzenia po terminie określonym w pkt. 1.4. powyżej, La Poudre™ obciąży Klienta kosztem anulowania równym 25% wartości Kaucji. Nieodebranie Kreacji w terminie odbioru z Atelier lub brak możliwości dostawy przesyłki z Kreacją pod wskazanym przez Klienta adresem są równoznaczne z anulowaniem usługi Przymierzenia.

1.6. Jeżeli z tytułu anulowania Przymierzenia Klientowi przysługuje zwrot całości lub części środków, nastąpi to w terminie 7 dni przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta.

1.7. KAUCJA

Klient wraz z wysłaniem formularza zamówienia Przymierzenia zobowiązuje się do zapłaty Kaucji wraz z ewentualnymi Kosztami Dostawy w formie przedpłaty wg wybranego sposobu płatności.

1.8. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 1.5. powyżej, pkt. 1.8. oraz pkt 1.9. – 1.10. poniżej. Warunkiem zwrotu Kaucji jest zwrot Kreacji w terminie Przymierzenia, przy czym zwracana Kreacja musi być w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór tzn. Kreacja musi posiadać metki i zabezpieczenia (plomba) w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. W przypadku spełnienia wszystkich w/w warunków, Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia zwrotu Kreacji lub otrzymania przesyłki z Kreacją.

1.9. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych warunków zwrotu, Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu Kaucji.

1.10. W przypadku zwrotu w terminie dłuższym niż Termin Przymierzenia lub stwierdzenia śladów używania Kreacji (w tym zerwania metki, zdjęcia lub uszkodzenia zabezpieczenia), Przymierzenie uznane będzie za Wypożyczenie a Kaucja nie podlega zwrotowi. Właściciel Serwisu zachowuje prawo do naliczenia dalszych należności, o których mowa w § 4

WYPOŻYCZENIE KREACJI

La Poudre™ jako wynajmujący odpłatnie oddaje w najem Klientowi jako najemcy Kreację.

2.1. Zamówienie usługi Wypożyczenia Kreacji odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta dokonanej w formie wiadomości e-mail i dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia przez Właściciela Serwisu.  

2.2. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu z obowiązkiem zapłaty ceny Wypożyczenia (czynszu najmu) oraz ewentualnych Kosztów Dostawy. W przypadku uprzedniego uiszczenia przez Klienta Kaucji, Kaucja ulega zarachowaniu na poczet ceny Wypożyczenia (czynszu najmu). W przypadku uprzedniego uiszczenia przez Klienta opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w pkt. 3 poniżej, opłata rezerwacyjna ulega zarachowaniu na poczet ceny Wypożyczenia (czynszu najmu).

2.3. Okres Wypożyczenia Kreacji (okres najmu) wynosi 5 dni. Okres ten liczony jest w następujący sposób:

- w przypadku odbioru i zwrotu osobistego w Atelier: okres rozpoczyna się w dacie odbioru Kreacji z Atelier a kończy w dacie zwrotu Kreacji;

- w przypadku przesyłki kurierskiej realizowanej za pośrednictwem Dostawcy: okres rozpoczyna się w dacie odbioru przesyłki z Kreacją przez Klienta i kończy w dacie zwrotu przesyłki z Kreacją do Dostawcy;

- w przypadku zatrzymania Kreacji po Przymierzeniu: okres rozpoczyna się w dacie odbioru Kreacji z Atelier a kończy w dacie zwrotu Kreacji - z uwzględnieniem sposobu odbioru i zwrotu wskazanych wyżej.

3.REZERWACJA KREACJI

La Poudre™ odpłatnie dokonuje Rezerwacji Kreacji dla celów jej późniejszego Wypożyczenia Klientowi. Istotą rezerwacji jest zapewnienie Klientowi – na wyłączność - dostępności wybranej przez Klienta Kreacji we wskazanym przez Klienta okresie oraz zobowiązanie Właściciela Serwisu do nieudostępniania tej Kreacji innym osobom w okresie uniemożliwiającym dostępność tej Kreacji dla Klienta, który dokonał Rezerwacji.

3.1. Zamówienie usługi Rezerwacji odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta dokonanej w formie wiadomości e-mail i dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia przez Właściciela Serwisu.

3.2. Rezerwacji można dokonać nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem Wypożyczenia Kreacji i nie później niż na 3 dni przed tym terminem.

3.3. Za dokonanie Rezerwacji Klient uiszcza opłatę rezerwacyjną równą cenie Wypożyczenie Kreacji (czynszowi najmu).

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. La Poudre™ odpowiada za niezgodność Kreacji  z zamówieniem usługą tj. w zakresie modelu, rozmiaru, koloru oraz stanu/jakości Kreacji.   

6.2. Reklamacja wymaga formy pisemnej, włączając formę wiadomości e-mail. Rozpatrzenie reklamacji przez La Poudre™ trwa 14 dni.

6.3. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest zwrócić Kreację zgodnie z warunkami zwrotu w usłudze Przymierzenia tzn. w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór; posiadającą metki i zabezpieczenia (plomba) w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klient może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli usługa nie została w pełni wykonana przez Właściciela Serwisu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail właściciela Serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

7.2. Usługę uważa się za w pełni wykonaną przez Właściciela Serwisu za wyraźną zgodą Klienta jeśli:

- w przypadku usługi Przymierzenia Kreacja zgodna z zamówieniem została odebrana osobiście przez Klienta w Atelier albo wysłana za pomocą Dostawcy na adres wskazany przez Klienta;

- w przypadku usługi Wypożyczenia Kreacja zgodna z zamówieniem została odebrana osobiście przez Klienta w Atelier albo wysłana za pomocą Dostawcy na adres wskazany przez Klienta;

- w przypadku usługi Rezerwacji nastąpiło potwierdzenie Rezerwacji przez Właściciela Serwisu.

7.3. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu tj. po:

- w przypadku usługi Przymierzenia - osobistym odbiorze przez Klienta Kreacji zgodnej z zamówieniem w Atelier albo jej wysłaniu za pomocą Dostawcy na adres wskazany przez Klienta;

- w przypadku usługi Wypożyczenia - osobistym odbiorze przez Klienta Kreacji zgodnej z zamówieniem w Atelier albo jej wysłaniu za pomocą Dostawcy na adres wskazany przez Klienta;

- w przypadku usługi Rezerwacji – dokonaniu potwierdzenia Rezerwacji przez Właściciela Serwisu.

Klient oświadcza, iż został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane płatności, w tym Koszt Dostawy Kreacji zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy Klienta.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez La Poudre™ danych osobowych podanych w formularzu – wyłączenie w celu realizacji zamawianej usługi. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji zamówienia.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od La Poudre™ informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówień.

3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunki umowy odpowiednio użyczenia, rezerwacji i najmu określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe ustalenia pomiędzy La Poudre™ a Klientem. 

2. Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencję e-mail.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a La Poudre™ poddane będą sądom właściwym zgodnie z właściwością ogólną.

4. La Poudre™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl