Regulamin

REGULAMIN | LA POUDRE®

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży produktów oraz usług za pośrednictwem sklepu internetowego lapoudre.pl

DEFINICJE

Serwis - sklep internetowy lapoudre.pl | kontakt@lapoudre.pl  tel. +48 535 769 253

La Poudre® - właściciel Serwisu lapoudre.pl, odpowiednio sprzedawca, użyczający lub wynajmujący, Paweł Tenderenda wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MYLION P. Tenderenda z siedzibą: ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL8222159432 i REGON: 712532958;

Showroom - sklep stacjonarny La Poudre® | ul. Kasztanowa 44 05-816 Michałowice-Wieś, czynny Wtorek-Piątek 10:00-18:00 Sobota 10:00-16:00, kontakt@lapoudre.pl tel. +48 535 769 253;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;

Konto - przydzielona danemu Klientowi funkcjonalność Serwisu, dostępna po dokonaniu rejestracji; rejestracja następuje po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego w Serwisie; umowa polegająca na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą nadesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta;

Produkt - produkt z zakresu odzież damska okolicznościowa: kreacja wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) będący przedmiotem - odpowiednio - umowy sprzedaży dla produktów dostępnych w Serwisie w działach Kup Kreację www.lapoudre.pl/kup_kreacje oraz Wyprzedaż www.lapoudre.pl/sale lub umowy użyczenia/najmu dla produktów dostępnych w Serwisie w dziale Wypożycz Kreację www.lapoudre.pl/wypozycz_kreacje

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży lub umowy użyczenia/najmu, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Produktu lub Usługi

Usługa - odpowiednio przymierzenie Produktu tj. bezpłatna usługa użyczenia Produktu w wyłącznym celu oceny przez Klienta, bez możliwości używania i/lub wypożyczenie Produktu tj. odpłatna usługa najmu Produktu wg Terminu i czynszu najmu

Kaucja - równowartość czynszu najmu, której zapłata wymagana jest do realizacji Usługi;

Termin Usługi - oznaczenie okresu Usługi użyczenia/najmu wynoszący 1-5 dni za pośrednictwem kalendarza dostępnego w Serwisie, na który Klient zamawia wykonanie Usługi;

Dostawca - współpracujący z La Poudre® operator przesyłek kurierskich;

Koszt Dostawy - koszt dostarczenia i zwrotu Produktu wg sposobu i cennika dostępnego w Serwisie;

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Korzystając z Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • 2 WARUNKI OGÓLNE

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Produktach w Serwisie, w szczególności na stronie internetowej Produktu tj. model, opis, cena stanowią zaproszenie do zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży lub umowy użyczenia/najmu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest posiadanie skrzynki e-mail. Zamówienia są składane przez Klienta w formie elektronicznej i stanowią ofertę zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży Produktu lub umowy użyczenia/najmu Produktu. Oferta staje się wiążąca tzn. zawarta zostaje umowa sprzedaży lub umowa użyczenia/najmu z chwilą zmiany statusu Zamówienia na „przyjęte do realizacji”. Informacja o zmianie statusu zamówienia wysyłana jest do Klienta w formie wiadomości e-mail. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji Zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji tj. nadania Zamówieniu statusu „Przyjęto do realizacji” W przypadku anulowania Zamówienia po przyjęciu do realizacji, La Poudre® ma prawo obciążyć Klienta Kosztami Dostawy zgodnie z Zamówieniem. Dla skutecznego anulowania Zamówienia wymagane jest wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail do La Poudre® .
 2. La Poudre® zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zamówieniach zawsze za zgodą Klienta lub do odmowy realizacji w trybie natychmiastowym w przypadku: niepoprawnych, niekompletnych danych wskazanych przez Klienta w Zamówieniu, wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu w szczególności dotyczących cen, dostępności, opisu Produktu, nieotrzymaniu terminowej płatności.

CENY

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. La Poudre® zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów i Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej.

PŁATNOŚCI

 1. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to: a) gotówka lub karta płatnicza w Showroom; b) za pobraniem gotówką lub kartą płatniczą podczas dostawy przesyłki; c) płatność online przelewem bankowym lub kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku płatności online, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy La Poudre® (przelew bankowy) lub pozytywnej autoryzacji (karta płatnicza). 
 3. W przypadku zwrotu środków w całości lub w części za transakcję dokonaną przez Klienta, La Poudre® dokonuje zwrotu w terminie 7 dni przelewem bankowym (dot. wszystkich sposobów płatności) na wskazany rachunek bankowy Klienta.

DOSTAWA

 1. Dostępne w Serwisie sposoby dostawy to: a) odbiór i zwrot w Showroom; B) odbiór i zwrot przesyłką kurierską InPost; c) odbiór w Showroom i zwrot przesyłką kurierską InPost; d) odbiór przesyłką kurierską InPost i zwrot w Showroom
 2. Dostawa realizowana jest według cennika dostępnego w Serwisie i zgodnie z wyborem Klienta. Przesyłki realizowane są na terenie Polski, obsługiwane na zlecenie La Poudre® za pośrednictwem Dostawcy. Czas dostawy przesyłką wynosi około 1-3 dni. Czas dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Dostawcy, za które La Poudre® nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast odpowiedzialność za utrudnienia w realizacji dostawy przesyłką tj. nieobecność, niepoprawny adres, odbiór przez osobę trzecią ponosi Klient. Brak możliwości dostawy przesyłki pod wskazanym przez Klienta adresem równoznaczne jest z anulowaniem Zamówienia, za którego Koszty Dostawy obciążony zostanie Klient. Numery i komunikaty dot. przesyłek nadane przez Dostawcę stanowią referencyjny dowód odbioru i zwrotu Produktu, w tym odpowiednio adresy i terminy. Wszystkie Produkty przechodzą szczegółową kontrolę jakości i przesyłane są przez La Poudre® z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona zewnętrznie przesyłka, która potencjalnie wskazuje na ingerencję osób trzecich lub uszkodzenie zawartości, Klient zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Dostawcy i bezzwłoczne powiadomienie La Poudre® .
 • 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI UŻYCZENIA/NAJMU
 1. La Poudre® jako użyczający bezpłatnie użycza lub jako wynajmujący, odpłatnie wynajmuje Klientowi Produkt. Zamówienie Usługi użyczenia/najmu Produktu możliwe jest dla każdego Produktu w dziale „Wypożycz Kreację” z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie La Poudre® pod adresem: www.lapoudre.pl/pl/basket
 2. Klient korzystający z Usługi użyczenia/najmu na podstawie odbioru i oceny Produktu może a) używać Produktu w Terminie Usługi tj. wynająć Produkt b) nie używać Produktu i zwrócić w Terminie Usługi rezerwując go w innym Terminie lub c) nie używać Produktu i zwrócić w Terminie Usługi bez żadnych innych zobowiązań (np. niedopasowany rozmiar, inne oczekiwania).
 3. Usługa użyczenia Produktu przekształca się w Usługę Najmuj bez wymogu dodatkowej dyspozycji ze strony Klienta lub akceptacji ze strony La Poudre® . Ponadto, Usługa użyczenia uznana będzie za Usługę najmu w przypadku usuniętego lub uszkodzonego zabezpieczenia/metek lub stwierdzenia śladów użytkowania Produktu. Wpłacona przez Klienta Kaucja ulega rozliczeniu na poczet ceny czynszu najmu. Termin użyczenia Produktu staję się jednocześnie terminem najmu, zgodnie z Zamówieniem w Serwisie. Termin Usługi określony jest w następujący sposób: a) w przypadku odbioru i zwrotu osobistego w Showroom, rozpoczyna się w dacie odbioru Produktu z Showroom a kończy w dacie zwrotu Produktu do Showroom b) w przypadku przesyłki rozpoczyna się w dacie odbioru przesyłki przez Klienta od Dostawcy i kończy w dacie zwrotu przesyłki przez Klienta do Dostawcy;
 4. W przypadku Usługi użyczenia/najmu, Klient wraz z wysłaniem Zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do zapłaty Kaucji wraz z ewentualnymi Kosztami Dostawy. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z warunków zwrotu Kaucji, Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu. Warunkiem zwrotu Kaucji jest dotrzymanie Terminu Usługi, zwrot Produktu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jego odbiór szczególnie: Produkt musi posiadać nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń oraz być w stanie kompletnym. W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia zwrotu Produktu do Showroom lub odebrania przesyłki przez La Poudre® .
 5. Wyłącznym właścicielem Produktów oferowanych w Serwisie jest La Poudre® . Uiszczenie ceny wynikającej z oferowanych usług użyczenia/najmu nie przenosi prawa własności Produktu na Klienta. Klient nie może oddać Produktu do używania osobie trzeciej, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek ingerencji lub zmian w Produkcie, w szczególności w zakresie dostosowań, czyszczenia, napraw itp. La Poudre® jest jedynym uprawnionym do dokonywania takich czynności.
 6. Od chwili odbioru do chwili zwrotu Produktu, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia Produktu przed wszelkimi ryzykami, w szczególności zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą. Tym samym staje się za niego odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Produkt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili jego odbioru. W przypadku zastrzeżeń, co do stanu zwróconego Produktu, La Poudre® ma prawo do oszacowania szkody i obciążenia należnością Klienta - odpowiednio kosztami naprawy lub w przypadku utraty albo jeśli naprawa jest niemożliwa – równowartością ceny katalogowej Produktu określonej w Serwisie. W przypadku Usługi najmu, odpowiedzialność Klienta nie obejmuje skutków normalnego i zgodnego z umową użycia Produktu przez Klienta, które objęte są podstawowym ubezpieczeniem. Skutki normalnego użycia Produktu definiuje się jako ślady używania, które nie wyłączają Produktu z dalszej oferty Usług La Poudre® (drobne naprawialne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy, itp.) La Poudre®  dokonuje oceny stanu Produktu w terminie 2 dni od daty jego zwrotu. W przypadku stwierdzenia szkody, La Poudre®  powiadomi Klienta o wysokości należności wraz z ze stosownym uzasadnieniem (e-mail z opisem i zdjęciami). Klient zobowiązany jest do całkowitej zapłaty w/w należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Za dzień otrzymania zawiadomienia przyjmuje się dzień wysłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje naliczanie odsetek za zwłokę, podjęcie odpowiednich kroków celem wyegzekwowania należności na drodze windykacyjnej, a następnie drodze sądowej.
 7. Produkt udostępniany jest Klientowi w oryginalnym opakowaniu (wieszak oraz pokrowiec). Klient zobowiązuje się do zwrotu Produktu wraz z oryginalnym opakowaniem i ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia zgodnie z następującym cennikiem opłat: wieszak 5,00 zł/szt., pokrowiec 20,00 zł/szt. W przypadku niedotrzymania Terminu Usługi tj. opóźnienia w zwrocie Produktu w wyniku przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się zapłacić La Poudre® karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy użyczenia/najmu zawartej w Showroom z odebranym Produktem w Showroom.
 • 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem, składając do La Poudre® oświadczenie w formie pisemnej, włączając korespondencje e-mail. La Poudre® z chwilą otrzymania oświadczenia prześlę Klientowi potwierdzenie jego otrzymania. Celem otrzymania zwrotu dokonanych płatności, w tym cenę sprzedaży i Koszty Dostawy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt do La Poudre® nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą – to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym – w szczególności Produkt winien być w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jego odbiór: posiadać nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń oraz być w stanie kompletnym. W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone na przelewem na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Produktu La Poudre® . Koszty dostarczenia Produktu do La Poudre® ponosi Klient.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Showroom z odebranym Produktem w Showroom.
 • 5 REKLAMACJE & GWARANCJE
 1. La Poudre® odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Reklamacje wymagają formy pisemnej, włączając wiadomości e-mail. Rozpatrzenie reklamacji przez La Poudre® trwa do 14 dni. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt reklamowany do La Poudre® .
 2. Produktu mogą posiadać gwarancję producenta tj. projektanta lub La Poudre® . W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja prezentowana jest każdorazowo na stronie internetowej Produktu.
 • 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klient składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez La Poudre® danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji Zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od La Poudre® informacji o charakterze marketingowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie.
 2. Dane osobowe Klienta, La Poudre® zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 poniżej do niniejszego Regulaminu.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunki umów odpowiednio sprzedaży, użyczenia i najmu określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ewentualne dodatkowe ustalenia pomiędzy La Poudre® a Klientem. Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencję e-mail.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a La Poudre® poddane będą sądom właściwym zgodnie z właściwością ogólną.
 3. La Poudre® ™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 --------------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Szczegółowa polityka prywatności serwisu La Poudre® dostępnego pod adresem www.lapoudre.pl („Serwis”) Treść obowiązuje od 25 maja 2018 r., zaktualizowana zgodnie z wymaganiami RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: MYLION® z siedzibą w Michałowicach Wieś, adres: ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL8222159432 i REGON: 712532958;

Dane kontaktowe Administratora: kontakt@lapoudre.pl

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz. Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:
– sprzedaży Produktu La Poudre® 

– użyczenia Produktu La Poudre®  
– najmu Produktu La Poudre®  
– użyczenia i najmu Produktu La Poudre® w ramach Członkostwa w Klubie 
PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na Twojej zgodzie,
– wysyłanie newslettera/SMS tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY I USŁUGI, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. Blue Media S.A. 
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
– dostawcy Aplikacji,
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

PROFILOWANIE

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: FirefoxChromeSafariInternet Explorer / Microsoft Edge. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium