Regulamin

REGULAMIN | LA POUDRE™ 

Regulamin usługi użyczenia, najmu, rezerwacji lub sprzedaży kreacji w serwisie www.lapoudre.pl

DEFINICJE

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

La Poudre™ - właściciel Serwisu www.lapoudre.pl - odpowiednio użyczający i wynajmujący, Paweł Tenderenda wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MYLION™ Paweł Tenderenda z siedzibą w Michałowicach Wieś, adres: ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL8222159432 i REGON: 712532958;

Serwis - sklep internetowy LA POUDRE™ | ONLINE www.lapoudre.pl kontakt@lapoudre.pl  tel. 535 769 253, mBank 41 1140 2004 0000 3102 7813 8831;

Showroom - sklep stacjonarny LA POUDRE™ | SHOWROOM WARSZAWA Hotel Venecia Palace ul. Kasztanowa 44 05-816 Michałowice-Wieś, Wtorek-Piątek 10:00-18:00 Sobota 10:00-16:00, tel. 535 769 253;

Kreacja  - produkt z zakresu: odzież damska okolicznościowa wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) dostępny w Serwisie www.lapoudre.pl w dziale Wypożycz Kreację http://www.lapoudre.pl/wypozycz_kreacje, dystrybuowana przez La Poudre™ będąca przedmiotem umowy użyczenia, rezerwacji i najmu;

Przymierzenie - bezpłatna usługa użyczenia Kreacji w wyłącznym celu oceny Kreacji przez Klienta, bez możliwości jej używania;

Wypożyczenie - odpłatna usługa najmu Kreacji wg terminu i czynszu najmu na okres 1-5 dni;

Kaucja - równowartość ceny Wypożyczenia Kreacji, której zapłata wymagana jest do realizacji usługi Przymierzenia;

Termin Przymierzenia/Wypożyczenia - oznaczenie okresu w kalendarzu w Serwisie, na którą/e Klient zamawia wykonanie usługi;

Dostawca - współpracujący z La Poudre™ operator przesyłek;

Koszt Dostawy - koszt dostarczenia i zwrotu Kreacji wg sposobu i cennika dostępnego w Serwisie;

Usługa - Przymierzenie/Wypożyczenie;

Regulamin - niniejszy regulamin będący odpowiednikiem e-umowy zawartej pomiędzy La Poudre™ a Klientem.

  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1.      Regulamin zawiera prawa i obowiązki Klienta i Właściciela Serwisu oraz zakres ich odpowiedzialności prawnej, a także określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zamówienia i korzystania z usług: Przymierzenia i Wypożyczenia Kreacji.

2.2.      Korzystając z Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

  1. WARUNKI OGÓLNE

3.1.      CENA

3.1.1.    Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3.1.2.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie.

3.2.      PŁATNOŚCI

3.2.1.    Dostępne sposoby płatności to:

- gotówka lub karta płatnicza w Showroom

- gotówka lub karta płatnicza za pobraniem podczas dostawy przesyłki

- płatność online (przelew bankowy lub karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

3.2.2.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.2.3.    W przypadku płatności online, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy La Poudre™ (przelew bankowy) lub pozytywnej autoryzacji (karta płatnicza). 

3.2.4.     W przypadku konieczności zwrotu środków w całości lub części za transakcję dokonaną przez Klienta (m.in. zwroty kaucji, nadpłata), La Poudre dokona zwrotu w terminie 7 dni odpowiednio:

- płatność online kartą płatniczą – zwrot na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta;

- płatność online przelewem bankowym – zwrot na rachunek bankowy Klienta

- płatność gotówką, kartą płatniczą w Showroom lub za pobraniem – zwrot na rachunek bankowy Klienta   

3.3.      DOSTAWA

3.3.1.    Dostępne sposoby dostawy to:

- odbiór i zwrot w Showroom

- odbiór i zwrot przesyłką kurierską DPD

- odbiór w Showroom i zwrot przesyłką kurierską DPD

- odbiór przesyłką kurierską DPD i zwrot w Showroom.

3.3.2.    Dostawa realizowana jest według cennika dostępnego w Serwisie zgodnie z wyborem Klienta.

3.3.3.    Przesyłki realizowane są na terenie Polski, obsługiwane na zlecenie La Poudre™ za pośrednictwem Dostawcy. Czas dostawy przesyłką wynosi około 1-3 dni. Czas dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Dostawcy, za które La Poudre™ nie ponosi odpowiedzialności.

3.3.4.    Odpowiedzialność za utrudnienia w realizacji dostawy przesyłką tj. nieobecność, niepoprawny adres, odbiór przez osobę trzecią ponosi Klient.

3.3.5.    Numery i komunikaty dot. przesyłek nadane przez Dostawcę stanowią dowód odbioru i zwrotu Kreacji, w tym odpowiednio adresy i terminy.

3.3.6.    Wszystkie Kreacje przechodzą szczegółową kontrolę jakości i przesyłane są przez La Poudre™ z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona zewnętrznie przesyłka, która potencjalnie wskazuje na ingerencję osób trzecich lub uszkodzenie zawartości, Klient zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Dostawcy i bezzwłoczne powiadomienie La Poudre™.

  1. KAUCJA

4.1.      Klient wraz z wysłaniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do zapłaty Kaucji wraz z ewentualnymi Kosztami Dostawy wg wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

4.2.      Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 4.3. poniżej. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z warunków zwrotu, Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu Kaucji.

4.3.      Warunkiem zwrotu Kaucji jest dotrzymanie terminu Przymierzenia, zwrot Kreacji w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór ( Kreacja musi posiadać nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń, być w stanie kompletnym.) W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia zwrotu Kreacji w Showroom lub odebrania przesyłki przez La Poudre™.

  1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1.      Wyłącznym właścicielem Kreacji oferowanych w Serwisie jest La Poudre™. Uiszczenie ceny wynikającej z oferowanych usługi Przymierzenia lub Wypożyczenia nie przenosi prawa własności Kreacji na Klienta.

5.2.      Klient nie może oddać Kreacji do używania osobie trzeciej, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek ingerencji lub zmian w Kreacji, w szczególności w zakresie dostosowań, czyszczenia, napraw itp. La Poudre™ jest jedynym uprawnionym do dokonywania takich czynności.

5.3.      Od chwili odbioru do chwili zwrotu Kreacji, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia Kreacji przed wszelkimi ryzykami, w szczególności zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą. Tym samym staje się za nią odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Kreację w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili jej odbioru.

5.4.      W przypadku zastrzeżeń, co do stanu zwróconej Kreacji, La Poudre™ ma prawo do oszacowania szkody i obciążenia należnością Klienta - odpowiednio kosztami naprawy lub w przypadku utraty albo jeśli naprawa jest niemożliwa – równowartością ceny katalogowej Kreacji określonej w Serwisie www.lapoudre.pl/modelkreacji

5.5.      W przypadku usługi Wypożyczenia odpowiedzialność Klienta nie obejmuje skutków normalnego i zgodnego z umową użycia Kreacji przez Klienta, które objęte są podstawowym ubezpieczeniem.  Skutki normalnego użycia Kreacji definiuje się jako ślady używania, które nie wyłączają Kreacji z dalszej oferty usług La Poudre™ (drobne naprawialne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy, itp.).

5.6.      La Poudre™ dokonuje oceny stanu Kreacji w terminie 2 dni od daty jej zwrotu. W przypadku stwierdzenia szkody, La Poudre™ powiadomi Klienta o wysokości należności wraz z ze stosownym uzasadnieniem (e-mail z opisem i zdjęciami). Klient zobowiązany jest do całkowitej zapłaty w/w należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Za dzień otrzymania zawiadomienia przyjmuje się dzień wysłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje podjęcie odpowiednich kroków celem wyegzekwowania należności na drodze windykacyjnej, a następnie drodze sądowej.

5.7.      Kreacja udostępniana jest Klientowi w oryginalnym opakowaniu (wieszak oraz pokrowiec). Klient zobowiązuje się do zwrotu Kreacji wraz z oryginalnym opakowaniem i ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia zgodnie z następującym cennikiem opłat: wieszak 5,00 zł/szt., pokrowiec 20,00 zł/szt. Postanowienia pkt. 4.3. powyżej stosuje się odpowiednio.

5.8.      W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu tj. opóźnienia w zwrocie Kreacji w wyniku  przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się zapłacić Właścicielowi Serwisu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. Postanowienia pkt. 4.3. powyżej stosuje się odpowiednio.

  1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

6.1.      PRZYMIERZENIE - La Poudre™ jako użyczający bezpłatnie użycza Klientowi Kreację.

6.1.1.    Zamówienie usługi Przymierzenia Kreacji możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, dyspozycją „Przymierz” dostępnego dla każdej Kreacji w dziale „Wypożycz Kreację”. Wysłanie zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy użyczenia Kreacji z obowiązkiem zapłaty Kaucji oraz odpowiednio Kosztów Dostawy wg cennika w Serwisie.

6.1.2.    Klient korzystający z usługi Przymierzenia na podstawie oceny Kreacji może:

- zatrzymać Kreację z jednoczesnym jej Wypożyczeniem tj. zawrzeć umowę najmu Kreacji;

- zwrócić Kreację rezerwując ją na wybrany termin Wypożyczenia;

- zwrócić Kreację bez żadnych zobowiązań (np. niedopasowany rozmiar, inne oczekiwania);

6.1.3.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zawsze za zgodą Klienta lub do odmowy realizacji usługi w trybie natychmiastowym w przypadku: niepoprawnych, niekompletnych danych wskazanych przez Klienta w zamówieniu, wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu w szczególności dotyczących cen, dostępności, opisu Produktu, nieotrzymaniu terminowej płatności.

6.1.4.    Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji Przymierzenia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia tj. nadania Kreacji przesyłką przez La Poudre (przesyłką kurierską lub Paczkomaty). W przypadku anulowania usługi Przymierzenia po rozpoczętej realizacji zamówienia, La Poudre™ obciąży Klienta Kosztami Dostawy zgodnie z zamówieniem. Dla skutecznego anulowania wymagane jest wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail do Serwisu. Brak możliwości dostawy przesyłki pod wskazanym przez Klienta adresem lub brak odbioru z Paczkomatu są równoznaczne z anulowaniem usługi Przymierzenia.

6.2.      WYPOŻYCZENIE KREACJI - La Poudre™ jako wynajmujący odpłatnie oddaje w najem Klientowi jako najemcy Kreację.

6.2.1.    Usługa Przymierzenia Kreacji przekształca się w Usługę Wypożyczenia Kreacji na podstawie pkt 6.2.2. poniżej, bez wymogu dyspozycji ze strony Klienta lub akceptacji ze strony La Poudre™

6.2.2.    Przymierzenie uznane będzie za Wypożyczenie w przypadku usuniętego lub uszkodzonego zabezpieczenia/metek lub stwierdzenia śladów użytkowania Kreacji.  

6.2.3.    Wpłacona przez Klienta Kaucja ulega rozliczeniu na poczet ceny Wypożyczenia (czynszu najmu.)

6.2.4.     Termin Przymierzenia Kreacji staję się jednocześnie terminem Wypożyczenia (okres najmu) i wynosi 1-5 dni, zgodnie z zamówieniem w Serwisie. Okres ten liczony jest w następujący sposób:

- w przypadku odbioru i zwrotu osobistego w Showroom: rozpoczyna się w dacie odbioru Kreacji z Showroom a kończy w dacie zwrotu Kreacji do Showroom;

- w przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Paczkomatów: okres rozpoczyna się w dacie odbioru przesyłki z Kreacją przez Klienta od Dostawcy i kończy w dacie zwrotu przesyłki z Kreacją do Dostawcy;

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.      La Poudre™ odpowiada za niezgodność Kreacji  z zamówioną usługą tj. w zakresie modelu, rozmiaru, koloru oraz stanu/jakości Kreacji.

7.2.      Reklamacja wymaga formy pisemnej, włączając formę wiadomości e-mail. Rozpatrzenie reklamacji przez La Poudre™ trwa 14 dni.

7.3.      Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest zwrócić Kreację zgodnie z warunkami zwrotu w usłudze Przymierzenia tzn. w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór; posiadającą metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń.

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1.      Klient może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli usługa nie została w pełni wykonana przez Właściciela Serwisu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail właściciela Serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

8.2.      Usługę uważa się za w pełni wykonaną przez Właściciela Serwisu za wyraźną zgodą Klienta jeśli w przypadku usługi Przymierzenia lub Wypożyczenia, Kreacja została odebrana przez Klienta w Showroom lub nadana przesyłką za pośrednictwem Dostawcy do Klienta.

8.3.      Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu tj. odbiorze Kreacji przez Klienta w Showroom albo nadaniu przesyłki z Kreacją za pośrednictwem Dostawcy do Klienta.

8.4.      Klient oświadcza, iż został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy.

8.5.      W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane płatności, w tym Koszty Dostawy zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy Klienta.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.      Klient składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez La Poudre™ danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji zamówienia.

9.2.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od La Poudre™ informacji o charakterze marketingowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówień.

9.3.      Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie.

9.4       Szczegółowa polityka prywatności serwisu La Poudre™ dostępnego pod adresem www.lapoudre.pl („Serwis”) Treść obowiązuje od 25 maja 2018 r., zaktualizowana zgodnie z wymaganiami RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: MYLION™ z siedzibą w Michałowicach Wieś, adres: ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL8222159432 i REGON: 712532958;

Dane kontaktowe Administratora: kontakt@lapoudre.pl

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz. Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:
– użyczenia Kreacji La Poudre™ 
– najmu Kreacji La Poudre™ 
– użyczenia i najmu Kreacji La Poudre™ w ramach abonamentu 
– sprzedaży Kreacji La Poudre™ 

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na Twojej zgodzie,
– wysyłanie newslettera/SMS tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY I USŁUGI, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. Blue Media S.A. 
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
– dostawcy Aplikacji,
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

PROFILOWANIE

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: FirefoxChromeSafariInternet Explorer / Microsoft Edge. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. 

       10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.     Warunki umowy odpowiednio użyczenia i najmu określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe ustalenia pomiędzy La Poudre™ a Klientem.

10.2.     Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencję e-mail.

10.3.     Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a La Poudre™ poddane będą sądom właściwym zgodnie z właściwością ogólną.

10.4.     La Poudre™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl