Regulamin

REGULAMIN | LA POUDRE™ WYPOŻYCZ KREACJĘ

Regulamin przymierzenia, rezerwacji i wypożyczenia kreacji w serwisie www.lapoudre.pl

 

  1. DEFINICJE

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

La Poudre™ - właściciel Serwisu www.lapoudre.pl - odpowiednio użyczający i wynajmujący, Maja Goźlińska-Tenderenda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) pod numerem 6225, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Royal Corporation Maja Goźlińska-Tenderenda z siedzibą w Michałowicach Wieś, adres: ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowana jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL5342425627 i REGON: 142078271;

Serwis - sklep internetowy LA POUDRE™ | ONLINE www.lapoudre.pl kontakt@lapoudre.pl  tel. 800 800 333, mBank 96 1140 2004 0000 3502 7741 5383;

Showroom - sklep stacjonarny LA POUDRE™ | SHOWROOM WARSZAWA Hotel Venecia Palace ul. Kasztanowa 44 05-816 Michałowice-Wieś, Poniedziałek-Piątek 10:00-18:00 Sobota 10:00-16:00, tel. 535 769 253;

Kreacja  - produkt z zakresu: odzież damska okolicznościowa wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) dostępny w Serwisie www.lapoudre.pl w dziale Wypożycz Kreację http://www.lapoudre.pl/wypozycz_kreacje, dystrybuowana przez La Poudre™ będąca przedmiotem umowy użyczenia, rezerwacji i najmu;

Przymierzenie - bezpłatna usługa użyczenia Kreacji w wyłącznym celu oceny Kreacji przez Klienta, bez możliwości jej używania;

Wypożyczenie - odpłatna usługa najmu Kreacji wg terminu i czynszu najmu na okres 1-5 dni;

Kaucja - równowartość ceny Wypożyczenia Kreacji, której zapłata wymagana jest do realizacji usługi Przymierzenia;

Termin Przymierzenia/Wypożyczenia - oznaczenie okresu w kalendarzu w Serwisie, na którą/e Klient zamawia wykonanie usługi;

Dostawca - współpracujący z La Poudre™ operator przesyłek;

Koszt Dostawy - koszt dostarczenia i zwrotu Kreacji wg sposobu i cennika dostępnego w Serwisie;

Usługa - Przymierzenie/Wypożyczenie;

Regulamin - niniejszy regulamin będący odpowiednikiem e-umowy zawartej pomiędzy La Poudre™ a Klientem.

  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1.      Regulamin zawiera prawa i obowiązki Klienta i Właściciela Serwisu oraz zakres ich odpowiedzialności prawnej, a także określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zamówienia i korzystania z usług: Przymierzenia i Wypożyczenia Kreacji.

2.2.      Korzystając z Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

  1. WARUNKI OGÓLNE

3.1.      CENA

3.1.1.    Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3.1.2.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie.

3.2.      PŁATNOŚCI

3.2.1.    Dostępne sposoby płatności to:

- karta płatnicza w Showroom

- gotówka lub karta płatnicza za pobraniem podczas dostawy przesyłki

- płatność online (przelew bankowy lub karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

3.2.2.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.2.3.    W przypadku płatności online, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy La Poudre™ (przelew bankowy) lub pozytywnej autoryzacji (karta płatnicza). 

3.2.4.     W przypadku konieczności zwrotu środków w całości lub części za transakcję dokonaną przez Klienta (m.in. zwroty kaucji, nadpłata), La Poudre dokona zwrotu w terminie 7 dni odpowiednio:

- płatność online kartą płatniczą – zwrot na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta;

- płatność online przelewem bankowym – zwrot na rachunek bankowy Klienta

- płatność gotówką, kartą płatniczą w Showroom lub za pobraniem – zwrot na rachunek bankowy Klienta   

3.3.      DOSTAWA

3.3.1.    Dostępne sposoby dostawy to:

- odbiór i zwrot w Showroom

- odbiór i zwrot przesyłką kurierską

- odbiór i zwrot przesyłką w Paczkomacie

- odbiór w Showroom i zwrot przesyłką kurierską

- odbiór przesyłką kurierską i zwrot w Showroom.

3.3.2.    Dostawa realizowana jest według cennika dostępnego w Serwisie zgodnie z wyborem Klienta.

3.3.3.    Przesyłki realizowane są na terenie Polski, obsługiwane na zlecenie La Poudre™ za pośrednictwem Dostawcy. Czas dostawy przesyłką wynosi około 1-3 dni. Czas dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Dostawcy, za które La Poudre™ nie ponosi odpowiedzialności.

3.3.4.    Odpowiedzialność za utrudnienia w realizacji dostawy przesyłką tj. nieobecność, niepoprawny adres, odbiór przez osobę trzecią ponosi Klient.

3.3.5.    Numery i komunikaty dot. przesyłek nadane przez Dostawcę stanowią dowód odbioru i zwrotu Kreacji, w tym odpowiednio adresy i terminy.

3.3.6.    Wszystkie Kreacje przechodzą szczegółową kontrolę jakości i przesyłane są przez La Poudre™ z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona zewnętrznie przesyłka, która potencjalnie wskazuje na ingerencję osób trzecich lub uszkodzenie zawartości, Klient zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Dostawcy i bezzwłoczne

powiadomienie La Poudre™.

  1. KAUCJA

4.1.      Klient wraz z wysłaniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do zapłaty Kaucji wraz z ewentualnymi Kosztami Dostawy wg wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

4.2.      Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 4.3. poniżej. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z warunków zwrotu, Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu Kaucji.

4.3.      Warunkiem zwrotu Kaucji jest dotrzymanie terminu Przymierzenia, zwrot Kreacji w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór ( Kreacja musi posiadać nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń, być w stanie kompletnym.) W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia zwrotu Kreacji w Showroom lub odebrania przesyłki przez La Poudre™.

  1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1.      Wyłącznym właścicielem Kreacji oferowanych w Serwisie jest La Poudre™. Uiszczenie ceny wynikającej z oferowanych usługi Przymierzenia lub Wypożyczenia nie przenosi prawa własności Kreacji na Klienta.

5.2.      Klient nie może oddać Kreacji do używania osobie trzeciej, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek ingerencji lub zmian w Kreacji, w szczególności w zakresie dostosowań, czyszczenia, napraw itp. La Poudre™ jest jedynym uprawnionym do dokonywania takich czynności.

5.3.      Od chwili odbioru do chwili zwrotu Kreacji, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia Kreacji przed wszelkimi ryzykami, w szczególności zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą. Tym samym staje się za nią odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Kreację w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili jej odbioru.

5.4.      W przypadku zastrzeżeń, co do stanu zwróconej Kreacji, La Poudre™ ma prawo do oszacowania szkody i obciążenia należnością Klienta - odpowiednio kosztami naprawy lub w przypadku utraty albo jeśli naprawa jest niemożliwa – równowartością ceny katalogowej Kreacji określonej w Serwisie www.lapoudre.pl/modelkreacji

5.5.      W przypadku usługi Wypożyczenia odpowiedzialność Klienta nie obejmuje skutków normalnego i zgodnego z umową użycia Kreacji przez Klienta, które objęte są podstawowym ubezpieczeniem.  Skutki normalnego użycia Kreacji definiuje się jako ślady używania, które nie wyłączają Kreacji z dalszej oferty usług La Poudre™ (drobne naprawialne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy, itp.).

5.6.      La Poudre™ dokonuje oceny stanu Kreacji w terminie 2 dni od daty jej zwrotu. W przypadku stwierdzenia szkody, La Poudre™ powiadomi Klienta o wysokości należności wraz z ze stosownym uzasadnieniem (e-mail z opisem i zdjęciami). Klient zobowiązany jest do całkowitej zapłaty w/w należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Za dzień otrzymania zawiadomienia przyjmuje się dzień wysłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje podjęcie odpowiednich kroków celem wyegzekwowania należności na drodze windykacyjnej, a następnie drodze sądowej.

5.7.      Kreacja udostępniana jest Klientowi w oryginalnym opakowaniu (wieszak oraz pokrowiec). Klient zobowiązuje się do zwrotu Kreacji wraz z oryginalnym opakowaniem i ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia zgodnie z następującym cennikiem opłat: wieszak 5,00 zł/szt., pokrowiec 20,00 zł/szt. Postanowienia pkt. 4.3. powyżej stosuje się odpowiednio.

5.8.      W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu tj. opóźnienia w zwrocie Kreacji w wyniku  przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się zapłacić Właścicielowi Serwisu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. Postanowienia pkt. 4.3. powyżej stosuje się odpowiednio.

  1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

6.1.      PRZYMIERZENIE - La Poudre™ jako użyczający bezpłatnie użycza Klientowi Kreację.

6.1.1.    Zamówienie usługi Przymierzenia Kreacji możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, dyspozycją „Przymierz” dostępnego dla każdej Kreacji w dziale „Wypożycz Kreację”. Wysłanie zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy użyczenia Kreacji z obowiązkiem zapłaty Kaucji oraz odpowiednio Kosztów Dostawy wg cennika w Serwisie.

6.1.2.    Klient korzystający z usługi Przymierzenia na podstawie oceny Kreacji może:

- zatrzymać Kreację z jednoczesnym jej Wypożyczeniem tj. zawrzeć umowę najmu Kreacji;

- zwrócić Kreację rezerwując ją na wybrany termin Wypożyczenia;

- zwrócić Kreację bez żadnych zobowiązań (np. niedopasowany rozmiar, inne oczekiwania);

6.1.3.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zawsze za zgodą Klienta lub do odmowy realizacji usługi w trybie natychmiastowym w przypadku: niepoprawnych, niekompletnych danych wskazanych przez Klienta w zamówieniu, wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu w szczególności dotyczących cen, dostępności, opisu Produktu, nieotrzymaniu terminowej płatności.

6.1.4.    Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji Przymierzenia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia tj. nadania Kreacji przesyłką przez La Poudre (przesyłką kurierską lub Paczkomaty). W przypadku anulowania usługi Przymierzenia po rozpoczętej realizacji zamówienia, La Poudre™ obciąży Klienta Kosztami Dostawy zgodnie z zamówieniem. Dla skutecznego anulowania wymagane jest wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail do Serwisu. Brak możliwości dostawy przesyłki pod wskazanym przez Klienta adresem lub brak odbioru z Paczkomatu są równoznaczne z anulowaniem usługi Przymierzenia.

6.2.      WYPOŻYCZENIE KREACJI - La Poudre™ jako wynajmujący odpłatnie oddaje w najem Klientowi jako najemcy Kreację.

6.2.1.    Usługa Przymierzenia Kreacji przekształca się w Usługę Wypożyczenia Kreacji na podstawie pkt 6.2.2. poniżej, bez wymogu dyspozycji ze strony Klienta lub akceptacji ze strony La Poudre™

6.2.2.    Przymierzenie uznane będzie za Wypożyczenie w przypadku usuniętego lub uszkodzonego zabezpieczenia/metek lub stwierdzenia śladów użytkowania Kreacji.  

6.2.3.    Wpłacona przez Klienta Kaucja ulega rozliczeniu na poczet ceny Wypożyczenia (czynszu najmu.)

6.2.4.     Termin Przymierzenia Kreacji staję się jednocześnie terminem Wypożyczenia (okres najmu) i wynosi 1-5 dni, zgodnie z zamówieniem w Serwisie. Okres ten liczony jest w następujący sposób:

- w przypadku odbioru i zwrotu osobistego w Showroom: rozpoczyna się w dacie odbioru Kreacji z Showroom a kończy w dacie zwrotu Kreacji do Showroom;

- w przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Paczkomatów: okres rozpoczyna się w dacie odbioru przesyłki z Kreacją przez Klienta od Dostawcy i kończy w dacie zwrotu przesyłki z Kreacją do Dostawcy;

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.      La Poudre™ odpowiada za niezgodność Kreacji  z zamówioną usługą tj. w zakresie modelu, rozmiaru, koloru oraz stanu/jakości Kreacji.

7.2.      Reklamacja wymaga formy pisemnej, włączając formę wiadomości e-mail. Rozpatrzenie reklamacji przez La Poudre™ trwa 14 dni.

7.3.      Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest zwrócić Kreację zgodnie z warunkami zwrotu w usłudze Przymierzenia tzn. w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór; posiadającą metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń.

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1.      Klient może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli usługa nie została w pełni wykonana przez Właściciela Serwisu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail właściciela Serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

8.2.      Usługę uważa się za w pełni wykonaną przez Właściciela Serwisu za wyraźną zgodą Klienta jeśli w przypadku usługi Przymierzenia lub Wypożyczenia, Kreacja została odebrana przez Klienta w Showroom lub nadana przesyłką za pośrednictwem Dostawcy do Klienta.

8.3.      Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu tj. odbiorze Kreacji przez Klienta w Showroom albo nadaniu przesyłki z Kreacją za pośrednictwem Dostawcy do Klienta.

8.4.      Klient oświadcza, iż został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy.

8.5.      W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane płatności, w tym Koszty Dostawy zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy Klienta.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.      Klient składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez La Poudre™ danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji zamówienia.

9.2.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od La Poudre™ informacji o charakterze marketingowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówień.

9.3.      Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie.

       10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.     Warunki umowy odpowiednio użyczenia i najmu określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe ustalenia pomiędzy La Poudre™ a Klientem.

10.2.     Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencję e-mail.

10.3.     Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a La Poudre™ poddane będą sądom właściwym zgodnie z właściwością ogólną.

10.4.     La Poudre™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl