Warunki członkostwa w klubie

LA POUDRE® | WARUNKI CZŁONKOSTWA 

Niniejsze warunki określają zasady sprzedaży i korzystania z Członkostwa w Klubie, stanowiąc odpowiednik umowy członkowskiej pomiędzy La Poudre® a Członkiem Klubu

DEFINICJE
La Poudre® - właściciel Serwisu lapoudre.pl i dostawca usług członkowskich

Serwis - sklep internetowy lapoudre.pl 

Showroom – sklep stacjonarny La Poudre®

Klient, Członek Klubu- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówień w ramach Serwisu

Produkt - produkt z zakresu odzież damska okolicznościowa: kreacja wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) będący przedmiotem odpowiednio umowy użyczenia/najmu

Klub, Usługi - opłata ponoszona przez Członka Klubu z tytułu zapewnienia Członkowi Klubu dostępu do Produktów w Serwisie oraz świadczenia usługi użyczenia/najmu Produktu w Klubie na rzecz Członka Klubu w ramach tej opłaty

 • 1 CENNIK 
 1. Pakiet usług najmu w ramach członkostwa: 3x Produkty do wynajęcia w -99% rabatem od standardowej ceny najmu 
 2. Okres obowiązywania Umowy: 12 miesięcy lub do wykorzystania pakietu
 3. Opłata klubowa: 750,00 PLN
 4. Płatność opłaty członkowskiej: jednorazowa w kwocie całkowitej  
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. La Poudre® udostępnia Członkowi Klubu Produkty z działu Wypożycz Kreację www.lapoudre.pl/wypozycz_kreacjei świadczy odpłatne usługi na rzecz Członka Klubu w ramach Członkostwa w Klubie, wymienione w §1 Umowy pkt. 1
 • 3 ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu usług w ramach Członkostwa w Klubie wymaga złożenia Zamówienia na Członkostwo w Klubie za pośrednictwem Serwisu, akceptacji niniejszych Warunków oraz Regulaminu Serwisu oraz uiszczenia opłaty członkowskiej zgodnie z §1 pkt. 4
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do każdorazowego składania Zamówień na usługę użyczenia/najmu Produktu z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie La Poudre® pod adresem: www.lapoudre.pl/pl/basketi logowaniem na własne Konto Członka Klubu
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowę zawiera się na czas określony wskazany w §1 pkt. 2
 2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Członka Klubu, jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z niniejszych Warunków lub Regulaminu. W przypadku nieterminowych płatności, Dostawca usług wystawi Członkowi wezwanie do zapłaty z odsetkami. Dostawcy usług przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu w przypadku istotnych naruszeń warunków niniejszej Umowy lub Regulaminu przez Abonenta.
 3. Członkowi Klubu przysługuje prawo odstąpienia od umowy członkowskiej zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia pod warunkiem, że w tym terminie nie nastąpiło świadczenie usług ze strony Dostawcy usług na rzecz Członka Klubu. Prawo odstąpienia od umowy członkowskiej nie przysługuje Członkowi Klubu, który zawarł umowę w Showroom.
 4. W przypadku jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy przez Członka Klubu lub przez Dostawcę usług z winy Członka Klubu przed upływem terminu, na jaki została zawarta, Dostawca Usług jest uprawniony do obciążenia Członka Klubu karą umowną w wysokości iloczynu wartości członkostwa oraz ilości miesięcy pozostałych do zakończenia Umowy, zgodnie z okresem na jaki została zawarta. Kara umowna rozliczana będzie m.in. w oparciu o wniesioną opłatę członkowską.
 5. Szczegółowe i aktualne warunki sprzedaży Produktów oraz Usług zawarte są w Regulaminie Serwisu pod adresem www.lapoudre.pl/regulamin Nabycie i/lub korzystanie z Członkostwa w Klubie równoznaczne jest z akceptacją niniejszych warunków oraz Regulaminu Serwisu lapoudre.pl Zmiana treści Regulaminu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium